آموزشی وردپرس

جلسه سیزدهم
آموزش وردپرس
مجید برهانیان

فهرست در وردپرس

ساخت فهرست در وردپرس فهرست در وردپرس یکی از مواردی است که باعث شده سفارشی سازی منو ها در وردپرس رواج بسیار زیادی پیدا کند

جلسه چهاردهم
آموزش وردپرس
مجید برهانیان

تنظیمات وردپرس

آموزش بخش تنظیمات وردپرس تنظیمات وردپرس آخرین بخش از آموزش کلی وردپرس می باشد که ما در آن به شما می آموزیم که چگونه بخش